ชื่อเรื่อง  
คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แสดง 
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตั๋วเงิน แสดง 
คำอธิบายภาพปริศนาธรรมไทย ชุดกายนคร แสดง 
คิดเก่ง สมองไว แสดง 
คิดทัน รู้ทัน ตามทันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แสดง 
คึกฤทธิ์ ปราโมช แสดง 
คืนดาวตก แสดง 
คืนถิ่นจีนใหญ่ แสดง 
คืนพิเศษคนพิเศษ แสดง 
คืนฟ้าหนาว แสดง 
คืนหนึ่งยังจำได้ แสดง 
คือดอกไม้แห่งความคิดถึง แสดง 
คุ้กกี้และไอศกรีม แสดง 
คุณ (แม่) ขอมา เล่ม 1 แสดง 
คุณ (แม่) ขอมา เล่ม 2 แสดง